Vedtægter

Østjysk Køre Selskab

Vedtægterne kan læses i understående PDF eller her på siden

Vedtægter
§ 1. Navnet er Østjysk Køreselskab forkortet: ØKS. ØKS´s hjemsted er Horsens kommune. ØKS´s stiftelsesdato er 6. april 1973.

§ 2. ØKS er en sportsforening under Dansk Køre Forbund. ØKS´s formål er at fremme interessen for hestevogns kørsel samt relateret brug af hesten som trækkraft til pløjning, brugskørsel, sportskørsel m.m. og at samle medlemmerne til udøvelse af denne sport, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

§ 3. Østjysk Køreselskab er medlem af Dansk Køreforbund, som er associeret med Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor ØKS og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de tre nævnte forbunds reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4. Som medlemmer i ØKS kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år. Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar.

§ 4A. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.

§ 5. ØKS´s medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for ØKS´s evt. gæld eller andre forpligtelser bortset fra vanhjemmel.

§ 6. Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 udelukkelses måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for ØKS. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Medlemmet har ret til en bisidder.

§ 6A. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra ØKS i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig, og medlemmet har ret til en bisidder.

§ 7. Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Medlemskontingent opkræves årligt forud og er forfalden til betaling den 1. februar. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige priser og satser, med ansvar overfor for generalforsamlingen.

§ 8. ØKS´s anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Der afgår hvert år henholdsvis 2(3) og 3(4) bestyrelsesmedlemmer første gang efter lodtrækning. I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Efter supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som kontaktperson. Genvalg kan finde sted. Suppleanterne kan inddrages i bestyrelsesarbejdet og deltage i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Suppleanter vælges for 1 år.

§ 9. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftlig med dagsorden. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at en bestyrelsesbeslutning er gyldig, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren skriver referat af møderne og mailer efterfølgende referatet til bestyrelsen samt evt. deltagende suppleanter. Såfremt referatet ikke kan godkendes af den øvrige bestyrelse, skal evt. protest mailes til hele bestyrelsen inden 5 dage fra modtagelse af referatet.

§ 10. Bestyrelsen disponerer over ØKS´s midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Tegningsret skal meddeles to i foreningen, f.eks. formand/næstformand – formand/kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af vedtægternes § 11.

§ 11. Generalforsamlingen er ØKS´s højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden skriftlig meddeles medlemmerne med mindst 3 ugers varsel. Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af ØKS i mindst 3 måneder. Forældre/værge kan stemme på medlemmer under 18 års vegne, dog max. 1 stemme pr. familie (her defineret som samme adresse).
Dagsorden til ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent

  • Bestyrelsen aflægger beretning

  • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

  • Fastsættelse af kontingent

  • Behandling af indkomne forslag

  • Valg af formand

  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

  • Valg af suppleanter til bestyrelsen

  • Valg af revisor

  • Eventuelt


Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af ØKS´s faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen vælges personer og
beslutninger træffes ved simpelt flertal, se dog her nedenfor og § 14. Afstemninger foregår ved håndsoprækning medmindre nogen kræver skriftlig afstemning, se dog § 6A. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved generalforsamlingens afslutning skal der foreligge et referat fra mødet, som dirigenten skal underskrive. Evt. forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen skal fremgå af generalforsamlingens dagsorden som et separat punkt. Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til Horsens Kommune.

§ 12. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Dog vil første regnskabsår dække perioden 1. november 2021 - 31. december 2022. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af en på den ordinære generalforsamling, for 2 år ad gangen, valgt revisor. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af ØKS´s medlemmer på forlangende.

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til Foreningsregisteret ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 14. ØKS´s opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Bestyrelsen fremlægger på første generalforsamling forslag til fordeling af eventuelle aktiver i ØKS. Fordelingen af aktiverne besluttes endeligt på anden generalforsamling.

Vedtaget på generalforsamlingen den 23. november 2021.
Endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14. januar 2022

Klik her for at få dit eget GoMINIsite