Østjysk Køre Selskab

 

§ 1:
Formål
 

 1. Østjysk Køre Forening er en sportsforening, tilsluttet Dansk Køre Forbund.

 2. Formålet er, at fremme den aktive kørsel med hestekøretøjer.

 
§ 2:
Medlemskab
 

 1. Som medlem kan optages: Enhver der er interesseret i kørsel og som efter bestyrelsens skøn kan virke til fremme af foreningens formål.

 2. Optagelse sker efter ansøgning til bestyrelsen.

 3. Medlemskab fornyes årligt ved indbetaling af kontingent.

Bestyrelsen kan afvise, at forny et medlemskab.
Bestyrelsens afgørelse kan af medlemmer indankes for en generalforsamling, der stadfæster eller forkaster bestyrelsens afgørelse ved simpelt stemmeflertal.
 
§ 3
Generalforsamling
 

 1. Østjysk Køre Selskabs interesser varetages af generalforsamlingen, bestyrelsen og revisoren.

 2. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i november – december.

 1. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til hvert medlem.

Indkaldelsen skal angive generalforsamlingens dagsorden.

 1. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før

generalforsamlingen.
Denne skal på den ordinære generalforsamling altid indeholde:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Kassererens aflæggelse af regnskab

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Indkomne forslag

 6. Valg af bestyrelse

 7. Valg af suppleanter

 8. Valg af revisor (hvert andet år)

 9. Eventuelt

 

 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen og behøver ikke at være medlem af foreningen.

 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflerhed, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i nærværende vedtægter.

 3. Stemmeret: 1 stemme pr. medlem

 4. Stemmeret kan kun udøves personligt og ikke ved fuldmagt.

 5. Afstemning sker skriftligt, dersom det forlanges af mindst 3 tilstedeværende medlemmer.

 6. Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, som underskrives af dirigenten.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af en generalforsamling eller af bestyrelsen, samt når mindst 10 medlemmer fremsætter anmodning herom til bestyrelsens formand. Anmodningen skal være ledsaget af oplysninger om, hvilket emne der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, der herefter skal indkaldes af bestyrelsen senest 60 dage efter anmodningen er kommet bestyrelsens formand i hænde.

§ 4
Bestyrelse
 

 1. Østjysk Køre Selskab ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen, der tillige vælger indtil 2 bestyrelsessuppleanter. Valg af suppleanter gælder for ét år.

 2. Til bestyrelsen kan kun vælges aktive medlemmer af Østjysk Køre Selskab.

 3. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen.

 4. Ved den konstituerende generalforsamling vælges tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år og to for 1 år. Ved de følgende generalforsamlinger kan, efter bestyrelsens indstilling, reglen om 2-årig valgperiode ændres til 1-årig, indtil regelmæssig turnus opnås, således at der ved den årlige generalforsamling afgår mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, som kan genvælges.

 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den udslagsgivende.

 6. Bestyrelsen har den daglige ledelse i alle foreningens anliggender og kan antage fornøden sagkyndig bistand.

 
§ 5:
Kommitterede
 

 1. Bestyrelsen kan knytte medlemmer til sig som kommitterede, der kan udføre alle opgaver efter bestyrelsens beslutninger. Kommitterede kan efter bestyrelsens skøn deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

§ 6:
Regnskab
 

 1. Kontingent fastsættes årligt af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

 2. Det påhviler bestyrelsen, at føre et regnskab over foreningens indtægter og udgifter samt udarbejde status.

Regnskabsåret er fra 1. november til 31. oktober.

 1. Såfremt kassebeholdningen overstiger det nødvendige beløb til foreningens daglige drift, indsættes det overskydende beløb på en i foreningens navn oprettet bankbog, hvorover to bestyrelsesmedlemmer i forening kan disponere. Det nødvendige beløb fastsættes til enhver tid af bestyrelsen.

 2. Revisor vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen og kan genvælges.

 3. Revisor skal gennemgå regnskabet kritisk og talmæssigt og forvisse sig om, at de opførte aktiver er til stede, ligesom revisoren i regnskabsårets løb skal foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn.

§ 7:
Vedtægtsændringer
 

 1. Østjysk Køre Selskab kan opløses eller vedtægterne ændres ved simpelt stemmeflertal på en generalforsamling, såfremt forslag herom forud er vedtaget på en generalforsamling af mindst 2/3 af fremmødte medlemmer.

 2. Ved opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af selskabets midler. Midlerne anvendes i overensstemmelse med selskabets formålsparagraf.

 
Redigeret 22. november 2006

Klik her for at få dit eget GoMINIsite